Skip to the content

Saundersfoot Harbour

Current Vacancies

Salary: £19,000 - £23,000 pa

Role: Full time

 

The Wales International Coastal Centre (WICC) is a £10 million development currently underway at Saundersfoot Harbour, funded by the Welsh Government, European Funding Body and Coastal Communities Fund. The new development comprises of the Welcome & Heritage Centre, Ocean Square Plaza and Retail Units, National Events Deck and Coastal Schooner, Marine Centre of Excellence, and three interpretation centres focusing on the coal mining and maritime heritage of Saundersfoot, and the environment.

As part of this development, Saundersfoot Harbour are now seeking a Visitor & Operations Assistant to support our management team through fit-out and the ongoing operation of the Wales International Coastal Centre.

Primary responsibilities include:

 • Assisting with the day-to-day operation and facilities management of the Harbour premises.
 • Assisting with the running and development of the Welcome & Heritage Centre, Coastal Schooner, and Storm Centre.
 • Assisting with the organisation, logistics and management of events.
 • Assisting with marketing and promotion of visitor attractions and events.
 • Assisting to maintain, update and increase the Harbour’s online presence.
 • Handling complaints and enquiries.

If you can offer experience in a customer-facing role within the tourism industry, facilities management, event coordination, marketing, public relations, or customer/community liaison, then we would like to hear from you.

 

For the full job description and how to apply, please see the links below:

English - Job Advert

English - Job Description

Application Form (PDF)

Application Form (Word)

If you have any questions about the role and requirements, please get in touch via email or phone on 01834 812094.

Closing date: Fri 28 May 2021 (12 noon).

 

Cyflog: £19,000 - £23,000 pa

Rôl: Llawn Amser

 

Mae Canolfan Arfordirol Rhyngwladol Cymru (CARhC) yn ddatblygiad £10 miliwn sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn Harbwr Saundersfoot, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, Corff Cyllido Ewropeaidd a Chronfa Cymunedau Arfordirol. Mae’r datblygiad newydd yn cynnwys Canolfan Groeso a Threftadaeth,  Plaza Sgwâr Cefnfor ac Unedau Manwerthu, Llwyfan Achlysuron Cenedlaethol a Sgwner Arfordirol, Canolfan Rhagoriaeth Forwrol, a thair canolfan dehongli yn canolbwyntio ar dreftadaeth cloddio glo a morwrol Saundersfoot, a’r amgylchedd.

Fel rhan o’r datblygiad hwn mae Harbwr Saundersfoot nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Gweithrediadau ac Ymwelwyr i gefnogi ein tîm rheoli gyda’r dodrefnu a gwaith parhaus Canolfan Arfordirol Rhyngwladol Cymru.

Cyfrifoldebau sylfaenol yn cynnwys:

 • Cynorthwyo gyda’r gweithredu o ddydd i ddydd a rheoli cyfleusterau adeiladau’r Harbwr
 • Cynorthwyo gyda chynnal a datblygu’r Ganolfan Groeso a Threftadaeth, Sgwner Arfordirol, a’r Ganolfan Storm.
 • Cynorthwyo gyda threfnu, logisteg a rheoli achlysuron.
 • Cynorthwyo gyda marchnata a hyrwyddo atyniadau ymwelwyr ac achlysuron.
 • Cynorthwyo i gynnal, diweddaru a chynyddu presenoldeb ar-lein yr Harbwr.
 • Delio â chwynion ac ymholiadau.

 

Os medrwch gynnig profiad o ran wynebu cwsmeriaid yn y diwydiant twristiaeth, rheoli cyfleusterau, cydlynu achlysuron, marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, neu gyswllt cymunedol/cwsmeriaid, yna, fe hoffem glywed gennych.

Am ddisgrifiad llawn o'r swydd a sut i ymgeisio, gweler y dolenni isod:

Cymraeg - Hysbyseb Swydd

Cymraeg - Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais (PDF)

Ffurflen Gais (Word)

Os oes gennych gwestiynau ynghylch y swydd a'r gofynion, yna cysylltwch trwy e-bost neu alwad ffôn ar 01834 812094.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 28 Mai (12 hanner dydd).

Saundersfoot Harbour are seeking to employ a full time Harbour Operative. Applicants will be assessed on the following skills/experience and competencies:

 1. Experience of operating tractors and plant equipment (boat launching requirements).
 2. Must have previous forklift operating experience.
 3. A full clean UK driving licence (essential to maintain as part of the job requirement).
 4. Good level of fitness and health as the post will require extensive manual work.
 5. Boating experience desirable.
 6. Excellent communication skills.
 7. Experience in working within a public environment.
 8. A willingness to adapt and problem solve.
 9. Able to work at heights.
 10. Have an understanding of health and safety, and risk assessment within a workplace environment.
 11. Willing to work flexible shift patterns in support of the operational needs of the Harbour.
 12. A good level of personal presentation.

Hours: 45 hours per week during the summer (May-Oct); 37.5 hours per week during the winter (Nov-April). Weekends and Bank Holiday inclusive.

To apply, please send your CV, ensuring that you have addressed all of the twelve considerations above, to:

Saundersfoot Harbour Commissioners, Harbour Office, Marine Centre of Excellence, Saundersfoot Harbour, Saundersfoot SA69 9HE

or via email to info@saundersfootharbour.co.uk. Tel. 01834 812094.

The closing date for applications is 21 May 2021 at 12 noon.

Mae Harbwr Saundersfoot am gyflogi Gweithredydd Harbwr llawn amser. Byddwn yn asesu ymgeiswyr ar sail y sgiliau/profiad a’r cymwyseddau canlynol:

 1. Profiad o weithredu tractorau ac offer peirianyddol (gofynion lansio badau).
 2. Rhaid wrth brofiad blaenorol o ddefnyddio wagen fforch godi.
 3. Trwydded yrru DU lân llawn  (hanfodol i’w chadw fel rhan o ofynion y swydd).
 4. Lefel dda o ffitrwydd ac iechyd am fod gwaith corfforol sylweddol yn ofynnol.
 5. Profiad o fadau’n ddymunol.
 6. Sgiliau cyfathrebu ardderchog.
 7. Profiad o weithio o fewn amgylchedd cyhoeddus.
 8. Parodrwydd i addasu a datrys problemau.
 9. Medru gweithio ar uchder.
 10. Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch, ac asesiad risg oddi fewn i amgylchedd gwaith.
 11. Yn barod i weithio patrymau shifft hyblyg i gefnogi anghenion gweithredol yr Harbwr.
 12. Lefel dda o gyflwyniad personol.

 

Oriau: 45 awr fesul wythnos yn ystod yr haf (Mai-Hyd); 37.5 awr fesul wythnos  yn ystod y gaeaf (Tach-Ebrill). Penwythnosau a Gwyliau Banc yn gynwysedig.

 

I ymgeisio, anfonwch eich CV, gan sicrhau eich bod wedi rhoi sylw i bob un o’r deuddeg o’r ystyriaethau uchod, i:

Comisiynwyr Harbwr Saundersfoot, Swyddfa’r Harbwr, Canolfan Rhagoriaeth Forol, Harbwr Saundersfoot, Saundersfoot SA69 9HE neu trwy e-bost i info@saundersfootharbour.co.uk. Tel. 01834 812094.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 21 Mai 2021 am 12 hanner dydd.

Got a question?

Our friendly team at Saundersfoot Harbour will get back to as soon as possible with any queries you have about the new development or regarding the harbour facilities.